fbpx

En nytolkning av islam uten kilder Spesial

En nytolkning av islam uten kilder

Det er kommet en nytolkning av islam som jeg ikke klarer å finne grobunn for i de islamske tekster, og som tilsynelatende strider mot de grunnleggende verdiene muslimer flest står for. En minoritetsgruppe muslimer jobber aktivt til støtte for lovforslag som hijabforbud på skolen, felles svømmeundervisning for begge kjønn, forbud mot burkini, homofilt ekteskap m.m. For å lykkes med dette, har de valgt å tegne et fiendebilde av unge aktive samfunnsengasjerte muslimer og deres organisasjon som jobber for å fremme muslimenes interesser i storsamfunnet. I realiteten har de tegnet et fiendebilde av majoriteten av muslimer og deres grunnleggende verdier.

Slik ser jeg debatten utenfra

Shoaib Sultan, som en samfunnsengasjert norsk muslim har jeg fulgt debatten som har foregått mellom deg, dine meningsfeller og Islam Net den siste tiden. Hovedtemaet i denne debatten fra ditt ståsted har vært at Islam Nets tolkning av islam er en minoritet blant muslimer, og bør derfor ikke opptre som representativt for majoriteten av norske muslimer. Som følge av dette, har du og dine meningsfeller den siste tiden anklaget Islam Net for ekstremisme, og for å ha et fiendtlig bilde av ikke-muslimer og muslimer med en annen trosretning.

Islam Net på sin side, avviser fullstendig anklagene, og hevder at organisasjonen ikke kjenner seg igjen i det bildet du og dine meningsfeller har tegnet av organisasjonen. På basis av responsene Islam Nets leder, Fahad Qureshi, har gitt angående temaet hvorvidt Islam Net anser seg selv som representativt for alle muslimer, så har Qureshi sagt at den tolkningen av islam som han og hans organisasjon baserer seg på er forankret i Koranen, profetens tradisjon gjennom autentiske beretninger, samt forankret i forståelsen til de fire etablerte sunnimuslimske lovskolene.

Ettersom islam er en sentral del av denne debatten, har jeg på lik linje med mange andre samfunnsengasjerte norske muslimer, fulgt med på argumentene fra begge sider. På ingen tidspunkt kan jeg huske at Qureshi har hevdet at han og hans organisasjon representerer alle muslimer. Tar man for eksempel en titt på deres hjemmeside islamnet.no kan man se at organisasjonen beskriver seg selv slik, «Islam Net er en av de største og mest aktive muslimske dawah-organisasjoner i Norge.»  Dette tyder på at organisasjonen ikke ser på seg selv som den eneste muslimske organisasjonen i Norge, men som én av de mange, og at den samtidig erkjenner tilstedeværelse av andre muslimske organisasjoner fra andre trosretninger.

Hvem representerer flest muslimer?

Jeg mener at du Sultan, og dine meningsfeller, driver med nettopp det samme dere anklager Islam Net for. I denne debatten har dere påtatt dere rollen som talerør for majoriteten av muslimer i deres kritikk av Islam Net og det negative bildet av organisasjon dere har forsøkt å tegne med deres anklager. Dere har bevisst latt være å ta hensyn til tusenvis av norske muslimer som kontinuerlig tar aktiv del i Islam Nets arrangementer, samt flere millioner muslimer verden over for den saksskyld, som ser på organisasjonens videoer publisert på deres hjemmeside og YouTube.

Islam Net er pr. i dag den største muslimske frivillige organisasjonen i Norge basert på antall medlemmer. Det i seg selv strider med deres påstand om at organisasjonen og dens tolkning av islam er en minoritet blant muslimer. På hvilken måte har en minoritet klart å bli den organisasjonen med flest tellende medlemmer?

Shoaib Sultan, la meg være klinkende klar på en ting; du og dine meningsfeller er på ingen måte et talerør for de fleste muslimer i Norge, og i den grad dere snakker om islam og kritikk av Islam Net, så må dere understreke at det er på bakgrunn av en fortolkning som du og dine meningsfeller har. Fra et nøytralt ståsted i denne debatten, vil jeg understreke at jeg som en norsk konservativ muslim gjenkjenner meg ikke i deres fortolkning av islam. I den grad Islam Net hevder å ha en tolkning basert på Koranen, autentiske beretninger fra profeten og posisjonen til de fire etablerte lovskolene, som historisk utgjør den helt klare majoriteten av muslimer verden over, så er det en tolkning de fleste konservative norske muslimer på lik linje med meg assosierer seg med. Dermed er Islam Net i en slik kontekst mye mer representativt for majoriteten av muslimer i Norge.

Shoaib Sultan anser du muslimer flest som ekstremister?

Nylig publiserte Fahad Qureshi en video der han oppklarte overfor sine tilhengere og storsamfunnet hva denne debatten den siste tiden har dreid seg om. Han forklarte i all hovedsak at den fortolkningen som Shoaib Sultan og hans meningsfeller besitter er i strid med de mest grunnleggende verdiene enhver konservativ praktiserende og ikke-praktiserende muslim har hatt gjennom hele islams historie til den dag i dag. Enhver muslim uavhengig av ulike trosretninger innen islam deler et sett med grunnleggende verdier som; at en muslim skal underkaste seg Allahs vilje og følge profetens tradisjon, påby det rette og forby det urette, avstå fra det som Allah og Hans sendebud har erklært forbudt, og ikke tukle med Allahs påbud og forbud.

Det finnes ikke en eneste retning som påberoper seg tilhørighet til islam, om det så er sufier, barelwier, deobandier, salafier, ikhwanier, sjiaer som støtter for eksempel homofilt ekteskap, homofil praksis, og at evolusjonsteorien er gjeldende for mennesker. Alle muslimer uavhengig av trosretning er enige om at handlingen av homofili er syndig og at Adam og Eva virkelig var de første menneskene på denne jord. Det finnes ikke en eneste muslimsk retning, ingen velkjente lærde som promoterer umoral i form av f. eks. felles svømmeundervisning for jenter og gutter. Absolutt ingen praktiserende muslimer i Norge, uavhengig av trosretning støtter et slikt vedtak. De aller fleste praktiserende muslimske familier ønsker ikke å la sine døtre gå i små badedrakter hvor de kan bli sett av andre menn. Jeg gjentar, absolutt alle praktiserende konservative muslimer uavhengig av trosretning er enige om disse grunnleggende verdiene.

Så Shoaib Sultan, dersom du ønsker å gi noen form for legitimitet i din påstand om at den tolkningen som Qureshi og andre praktiserende muslimer har er «ekstremistisk» og «nedverdigende» overfor andre muslimer og majoriteten, så burde du besvart Qureshis 55 minutter lange video, som belyste disse punktene fra et legitimt og gyldig islamsk perspektiv. Du burde vist med aksepterte etablerte tolkninger, selv om det skulle være fra forskjellige trosretninger, om at de punktene som ble belyst i videoen ikke er islam slik majoriteten av muslimer har forstått og praktisert gjennom hele historien til den dag i dag over hele verden inkludert muslimer i Norge. Du burde også lagt frem noe bevis på at dette kun er salafisme, og at det er du som står for den mest «vanlige» tolkningen, eller i det minste at tolkningen din eksisterer foruten hos deg selv og dine meningsfeller.

De grunnleggende verdiene du hevder er «ekstremisme» og betegner som en minoritetsmening blant muslimer er i realiteten blant de mest grunnleggende prinsippene som former selve identiteten til enhver praktiserende muslim, uavhengig av trosretning. I realiteten er det du, Shoaib Sultan, som har en ekstrem holdning overfor muslimer i den forstand at du fremmer en tolkning som du ennå ikke har vist at er forankret i islams lære, men som kun er din personlige tolkning.

Du har dermed en ekstrem holdning når du anklager alle praktiserende muslimer med de samme grunnleggende verdiene som «ekstremister» fordi islam slik alle andre muslimene har forstått og praktiserer den, ikke samsvarer med din personlige tolkning. På hvilken måte er da din tolkning, og din kritikk gjenspeilet hos majoriteten av muslimer? På hvilken måte kan du hevde at majoriteten av norske muslimer gjenkjenner seg i det bilde av islam som du fremstiller?

Så når du bruker din posisjon som politiker og støtter lovforslag som berører det norskmuslimske samfunnet på en negativ måte, hvor du og dine meningsfeller taler for eksempel imot kjønnsdelt svømmeundervisning, når du taler imot bruk av burkini, når du og dine meningsfeller taler imot muslimske privatskoler, når du taler imot hijab og mye mer, og jobber aktivt for å sette et hinder for disse sakene som påvirker enhver muslim på en negativ måte, på hvilken måte kan du da påta deg rollen som talerør for de gjennomsnittlige norske muslimer? Ved å anklage aktive unge muslimske organisasjoner som «ekstremister», «salafister», «wahabister», «bokstavtro» og mange andre merkelapper, tror du da andre praktiserende konservative muslimer av andre trosretninger vil støtte din tolkning og ditt arbeid? Tror du de vil støtte lovforslag som vil tvinge norske muslimer til å handle i strid med deres obligatoriske religiøse plikter og verdier?

Ekstremisme bidrar til polarisering av vårt samfunn

Shoaib Sultan, jeg mener at du ikke bare har en ekstrem holdning overfor majoriteten av muslimers tolkning av islam, men at du også har en sekterisk holdning. Du bruker bevisst sekteriske begreper som «salafister», «bokstavtro» o.l. for å vekke sekteriske følelser hos norske muslimer, og dermed skape en tydeligere polarisering og et ytterligere skille mellom muslimer av ulike trosretninger i håp om å gjennom slike virkemidler, gi et inntrykk av at det er en minoritet blant muslimer som er «ekstremister», «salafister» og «bokstavtro» som motsier seg felles svømmeundervisning for gutter og jenter, som kjemper mot et hijabforbud i skolen, som kjemper mot lovforslag som har innvirkning på alle muslimer, men at det er helt greit for muslimer av andre trosretninger.

Det bør påpekes at sekteriske tendenser har eksistert og dessverre fortsatt eksisterer blant muslimer. Håpet og ønsket er uten tvil samhold og forening blant muslimer, og en realistisk og meningsfull forening bør være rundt en felles forståelse om tawhid, at Allah alene skal tilbes og underkastes, og at Hans sendebud skal følges som et forbilde i alle aspekter ved livet. Men faktumet er at alle muslimer uavhengig av trosretning er imot disse lovforslagene og de forkaster ditt arbeid i å støtte dem.

Jeg skulle ønske at du og dine meningsfeller hadde tatt for dere hele innholdet i videoen og besvart fra et islamsk perspektiv hvorfor Qureshis og hans organisasjons fremstilling av disse temaene i denne videoen er feil og ikke representativt for majoriteten av muslimer. I stedet valgte dere dessverre å fokusere på noen få minutter av hele videoen, med mål om å vende bort hovedfokuset som var å vise overfor både muslimer og majoriteten at disse tolkningene ikke gjenspeiler majoriteten av muslimenes tolkning. 

Dere valgte heller å ta et av hans utsagn mot slutten av videoen og tegnet et fiendebilde av ham og organisasjonen som ikke fører til noe annet enn fremmedfrykt, frykt for muslimer, økt polarisering og konfrontasjon mellom muslimer og majoriteten. Til tross for at enhver kan se og høre at verset som blir brukt i videoen følger med en forklaring som setter det i en relevant kontekst, til tross for at det flere ganger understrekes at det ikke er snakk om fysisk kamp, men kamp med pennen, så klarte du og dine meningsfeller allikevel å fremme en ekstremistisk tolkning av det og anklaget Qureshi for å promotere vold. 

Jeg ser ironien i dette taktiske forsøket fra to ulike synsvinkler. Det første er at du og dine meningsfeller var raske med å erkjenne at det relevante verset snakker om fysisk kamp, og dette ble også bevist gjennom enkelte islamske kilder som for eksempel Ibn Kathirs tolkning av Koranen. Med dette har dere satt dere selv i en paradoksal situasjon ved at dere nå er ansvarlige overfor majoriteten om å utdype hva slags stilling dere som norskmuslimske politikere og kjente samfunnsdebattanter tar til slike Koranvers? Spørsmålet som bør stilles til dere er om dere erkjenner budskapet i slike vers eller forkaster dere dem til tross for at dere har sagt at slike vers snakker om fysisk kamp? Det andre er at du i ditt svar til Qureshis invitasjon til en fredelig dialog skrev at det er et problem når konservative verdier går på bekostning av andre menneskers liv og helse, og at når man tegner et fiendebilde av motparten så legger man grunnlaget for at noen forskrudde mennesker kan finne på å skade disse gruppene. 

Jeg mener at det er nettopp det du har gjort ved å mistolke Qureshis utsagn og fremstille det som at han oppfordrer til vold. Dette har ført til at mange forskrudde mennesker blant annet i sosiale medier, som virker å være deres støttespillere, har opptrådt på en veldig hetsende, mobbende, truende og nedverdigende måte overfor konservative muslimer og begrunnet det med at de er ekstremister, salafister, wahabister og tilhengere av Islam Net. Ditt arbeid med å bekjempe ekstremisme, og forhindre at noens religiøse, politiske og ideologiske oppfatninger skal gå på bekostning av andres frihet og sikkerhet, har virket mot sin hensikt. Jeg mener du har bidratt til å øke frykt, usikkerhet og skepsis blant borgere i samfunnet, særlig når du setter opp storsamfunnet mot norske muslimer.

Du og dine meningsfeller har dermed bidratt til slike ekstreme, farlige og voldelige holdninger mot vanlige muslimer på gata. Med dette har du handlet stikk i strid med dine egne meninger hvor vanlige muslimer føler at din personlige tolkning og dine verdier går på bekostning av deres verdier, og at de nå møter økt polarisering og konfrontasjon fra majoriteten. Derfor er det så utrolig viktig at du takker ja til en fredelig dialog slik at man kan komme til en klarhet rundt disse sakene på en fredelig og sivilisert måte, samt at man unngår å både direkte og indirekte oppfordre til hat og vold mot enkelte grupper i vårt samfunn. 

Dialog – en gylden mulighet

Jeg tolker Qureshis invitasjon til dialog som svært positiv, og ser på det som et viktig steg i riktig retning i en debatt som berører både muslimer og majoriteten. Jeg tror mange, akkurat som meg og deg slik du påpeker gjentatte ganger i ditt svar, er positivt overrasket over at det er Qureshi som er den som tar initiativet til å rekke en vennlig hånd og inviterer til en fredelig dialog slik at man kommer frem til en felles forståelse rundt viktige spørsmål knyttet til denne debatten. Dette mener jeg at ikke henger sammen med det fiendebilde du har tegnet av Qureshi og hans organisasjon som intolerante, ekstremister, at organisasjonen ikke støtter meningsutveksling og dialog. Du uttrykker din støtte for dialog og at det er gjennom dialog man finner frem til gode løsninger, men samtidig avslår du invitasjonen som kan være en gylden mulighet til å komme nettopp frem til de gode løsningene. 

Du sier at du og dine meningsfeller ser på det som svært positivt at debatten har engasjert mange i sosiale medier og andre arenaer, men jeg mener det er også svært bekymrende å overlate viktige sensitive temaer som berører hele samfunnet ubesvart til vanlige borgere. For slik du nevner, kan noen forskrudde mennesker finne på å misbruke anklager og beskyldninger og dermed ty til mobbing, diskriminering, provokasjon og til og med fysisk vold mot enkelte grupper. Samfunnsdebattanter som deg har bidratt til å tegne et farlig fiendebilde av deler av samfunnet uten å være villig til å delta i seriøse, saklige og løsningsorienterte dialoger i det offentlige med mål om å skape forsoning, fred og en felles forståelse for samfunnets beste. Dette mener jeg bidrar til å øke problemet, ikke til å løse det. Det er derfor svært viktig med en offentlig dialog nettopp fordi debatten berører hele samfunnet.

Hvem vil samfunnets beste?

Jeg tolker det som at Qureshi og hans organisasjon ønsker selvsagt storsamfunnets beste, som norske muslimer også er en del av. Jeg tror at det er nettopp det som har vært en av hovedårsakene bak initiativet om invitasjon til dialog. Fra din side var det igjen meget uheldig og dårlig taktikk ved å fokusere på et annet Koranvers som handler om hvem som er de beste i Guds øyne. Til tross for at både verset i seg selv er tydelig i sin kontekst, og at Qureshi utdypet betydningen av verset hvor det ble sagt at kriteriene for å være «de beste» i Guds øyne i denne konteksten er nevnt i selve verset – å påby det gode og forby det urette, og å tro på Allah alene. Din tolkning av dette verset var som vanlig, dessverre basert på en personlig tolkning som ikke er forankret i noen gyldige kilder. Men det som er enda mer bekymringsfullt er at du viser samme tendenser som ekstremister ved at du er selektiv i ditt valg av Koranvers og forklaring av deres tilsynelatende betydning alt ettersom det passer formålet ditt. 

Islam er faktisk den religionen som bekjempet ideen om å anse andre mennesker som mindreverdige, og nettopp derfor ble tidligere slaver og undertrykte grupper i det arabiske samfunnet forvandlet til blant de beste ledere og forgjengere av islam. Derfor refererer Gud i Koranen på en inkluderende måte til hele menneskeheten når Han sier (oversettelse av betydningen): «Dere mennesker, Vi har skapt dere som mann og kvinne og gjort dere til folk og stammer, slik at dere må kjenne hverandre. Den mest ansette av dere i Guds øyne er den mest gudfryktige. Gud vet, er vel underrettet.» – (49:13). 

Det er en sentral del av muslimenes tro at mennesker er likeverdige i sin essens og skapelse. Kriterier som å tro på Gud, og å støtte det rette og stå imot det urette, å støtte rettferdighet og stå imot urettferdighet er grunnleggende universelle verdier som man ser i alle religioner og sekulære ideologier. Så i en bredere forstand fra et islamsk perspektiv, enhver som har disse kriteriene fastsatt av Allah har muligheten til å være av «de beste». Gud sier: «Si: «Dere skriftens folk (jøder og kristne), kom til et ord som vi har felles: Vi tilber bare Gud! Vi gir Ham ingen medguder, og ingen av oss har andre herrer enn Gud!» – (3:64) andre steder i Koranen nevner Gud at Han utvalgte Israels barn fremfor alle i verden nettopp på basis av disse kriteriene. Dette kan man lese mer om i 2:47, 2:83, 2:122, 45:16 og mange flere Koranvers.

Poenget er at din entydige tolkning av et enkelt vers for så å trekke frem en konklusjon basert på den, minner veldig mye om den samme mentaliteten hos voldelige ekstremistiske grupper. Når du produserer slike tolkninger av Koranen skaper du overfor storsamfunnet et fiendebilde av norske muslimer som helhet, noe som bidrar til å øke ekstremisme og diskriminering mot muslimer. Du poengterer viktigheten av dialog, men avslår den i samme slengen ved å hevde at ettersom debatten berører hele samfunnet bør den tas i det offentlige rom, men slik jeg har forstått det har heller ikke Qureshi ønsket en dialog bak lukkede dører. Dette kommer faktisk tydelig frem i videoen som han publiserte, og også fredserklæringen hvor han i tillegg til privat dialog ville ha et offentlig dialogmøte. Jeg er enig i at debatten bør tas i det offentlige rom, for på denne måten kan de involverte parter ytre sine meninger rundt viktige saker og deretter la samfunnet danne seg en mening. 

Gjentatte ganger i ditt svar har du fordømt polarisering i vårt samfunn, men samtidig bidrar du selv til å skape polarisering når du setter samfunnet mot Islam Nets trosforståelse. Derfor er det enda viktigere at du og dine meningsfeller godtar invitasjonen, og gjerne inkluderer imamer av alle ulike trosretninger, og sier at vi står sammen om felles verdier i denne offentlige debatten mot en minoritet blant norske muslimer som er imot våre felles verdier som felles svømmeundervisning, imot hijabforbud, imot heldekkende badedrakt, imot å gjøre homofile ekteskap tillatt i islam, imot å akseptere at Adam og Eva kom til gjennom evolusjon, og andre lignende saker knyttet til islam. Det blir veldig interessant å se hvor mange norske muslimer uavhengig av trosretning som vil si seg enige med deg i slike saker. Jeg ser derfor frem til at du og dine meningsfeller revurderer deres avslag på invitasjon til dialog, og heller ønsker dette initiativet velkommen, med dette budskapet i bakhodet: 

«Dere som tror, stå fast ved det rette, som vitner for Gud, selv om det går mot egne interesser eller foreldres og nærståendes. Rik eller fattig, Gud har omsorg for begge. Følg ikke det dere lyster på bekostning av rettferdighet, for hvordan dere snur og vender, Gud vet hva dere gjør.» – (4:135)

Norske muslimer bør stå sammen om sine felles verdier

Avslutningsvis vil jeg si at jeg er enig med Shoaib Sultan på to viktige punkter. Det første er at en minoritet blant muslimer ikke skal påta seg rollen som talerør for majoriteten av muslimer. Det andre er at denne debatten involverer hele samfunnet. Derfor oppfordrer jeg muslimer uavhengig av trosretning til å heve sine stemmer, og ta del i denne debatten for å forsvare sine grunnleggende verdier. Norske muslimer må ikke la en minoritetsgruppe som Shoaib Sultan og hans få meningsfeller er en del av, tale på vegne av majoriteten av muslimer i det offentlige rom.

Det er en kollektiv kamp om norske muslimers frihet og ivaretakelse av deres religiøse rettigheter i vårt samfunn. Ethvert negativt lovforslag knyttet til muslimer som Sultan og hans likesinnede støtter, vil ha negativ innvirkning på enhver norsk muslim uavhengig av trosretning, dersom de blir vedtatt. Jeg oppfordrer muslimene til å stå sammen om deres felles verdier mot denne minoritetsgruppen. Enhver samfunnsengasjert norsk muslim bør gjøre Shoaib Sultan og hans meningsfeller oppmerksomme på at de ikke representerer majoriteten av muslimer. 

Jeg oppfordrer muslimer til å vise overfor storsamfunnet at islam slik majoriteten av muslimer identifiserer seg med, ikke må forstås utfra på den ekstreme tolkningen til Shoaib Sultans minoritetsgruppe. Jeg råder også storsamfunnet til å ikke la seg påvirke av det fiendebilde Shoaib Sultan og hans likesinnede har tegnet av norske muslimer. De ønsker verken muslimenes eller storsamfunnets beste og velvære. Det er svært viktig for vår kollektive sikkerhet og for å styrke samholdet i vårt samfunn, at vi ikke lar ekstreme krefter bidra til splittelse, økt frykt og skepsis blant folket. Jeg vil si at majoriteten av muslimer er slik dere kjenner deres muslimske venner, naboer, kollegaer, medstudenter etc. 

Noen av de viktigste prinsippene i islam er å være en produktiv borger i det samfunnet man er en del av. Det er slike borgere norske muslimer, på lik linje med majoriteten, ønsker å være. Vi må derfor stå sammen, og diskutere tiltak som forbedrer integreringen. Men det må ikke skje på bekostning av enkelte gruppers rett til fri utøvelse av deres religion da dette strider mot grunnprinsippene i demokratiet.

Sist redigertfredag, 02 september 2016 20:51
Tilbake til toppen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Paradiset? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av et aktivitettsenter i samarbeid med Iman Aktivitetssenter og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger