fbpx

Argumentene holder ikke, skolen kan ikke forby hijab! Spesial

Argumentene holder ikke, skolen kan ikke forby hijab!

Hvorfor vil man egentlig forby hijab? Hvorfor går barn med hijab? Bør foreldre forbys retten til å beskytte sine barn mot pedofile? Kan et forbud begrunnes med å forebygge press fra foreldre? Er religionsnøytralitet grunn nok til å forby hijab? Begrenser hijab barnas mulighet til lek? Argumentene holder ikke mål! Å forby hijab er i strid med menneskerettighetene og diskrimineringsforbudet.

Hvorfor går barn med hijab?

De som argumenterer for at hijab bør forbys på barneskolen hevder at barn går med hijab for å ikke fremstå som seksuelt attraktive for gutter. Videre påstår de at hijab dermed er et seksualiserende plagg. Premisset er feil, og det har jeg begrunnet i min kronikk i Aftenposten 8. des. 2015: «Hadia Tajik tar feil, hijab er ikke seksualiserende».

For barn er den største rollemodellen deres foreldre. Unge jenter som bruker hijab føler ofte en stolthet i å se ut som sin mor. Det er ikke slik at barn som går med hijab går med det fordi de er tvunget, eller fordi deres foreldre vil at de ikke skal være seksuelt attraktive for jevnaldrende barn. Det er faktisk slik at disse jentene selv vil gå med det, fordi det gir dem en følelse av å ligne sin mor – deres rollemodell!

Hva med syvende-klassinger?

Det bør selvsagt ikke være noen som helst seksualitet forbundet med små barn, men la oss ikke glemme; barneskolen er ikke bare for de yngste. Hvis man bare for argumentets skyld skulle si at hijab blir brukt for å ikke friste gutter, og at barn ikke trenger å tenke på slikt, hva med 7.-klassinger? Det er ikke uvanlig å bli introdusert for kjæresteforhold, alkohol, pornografi og seksualitet i de siste årene på barneskolen. Er det uakseptabelt at 12 år gamle jenter bruker hijab i et samfunn hvor barn blir introdusert til pornografi i denne alderen eller enda tidligere, selv om det så skulle være for å «ikke friste gutta», mens det i realiteten er for å erklære ens kjærlighet til Gud og ens muslimske identitet?

Bør foreldre forbys retten til å beskytte sine barn mot pedofile?

La meg presisere: Det er ingenting seksuelt ved barn fra et islamsk ståsted, ei heller trenger barn å bruke hijab! Påstanden om at barn blir ikledd hijab for å ikke friste andre er ikke sann. Men for argumentets skyld, la oss se på ideen om at foreldre ikler sine barn visse plagg for at de ikke «skal friste» andre. Det er ikke lenge siden vi hørte om avsløringen av det pedofile nettsamfunnet Scandiland med over tusen nordiske pedofile hvor drømmen om å forgripe seg på barn var utbredt. Utveksling av bilder av lettkledde barn var en av de store fornøyelsene på dette forumet. Det var ikke jenter i hijab som stod på menyen for å si det sånn. Det er heller ikke lenge siden vi leste om mannen som var siktet for overgrep mot 18 barnehagebarn.1 Noen studier har vist at rundt en fjerdedel av alle voksne menn kan ha enkelte opplevelser av seksuell tiltrekning mot barn, uten at det nødvendigvis betyr at så mange regnes som pedofil av den grunn.2 Flere studier har siden vært gjort og det antas at ca. 5% av den mannlige befolkningen er pedofile, med andre ord ca. 125.000 i Norge, og dermed flere enn antall homofile som ligger på rundt 1-3% av befolkningen.3

Gud sier i Koranen (oversettelse av betydningen): «Å Profet, si til dine hustruer og dine døtre, og til de troendes kvinner, at de skal svøpe om seg kledningen. Dette vil være bedre, slik at de gjenkjennes (som troende kvinner) og ikke trakasseres. Gud er Tilgivende, Barmhjertig.»4 I dette verset kommer det frem at Koranen pålegger hijab for å bli gjenkjent som troende – en identitetsmarkør – og for å forebygge trakassering. Dette gjelder dog kun kvinner, og ikke barn, for barn skal ikke kunne ses på fra et seksuelt syn. Men i dagens klima hvor pedofile overgripere er utbredt, er det riktig å forby foreldre retten til å beskytte sine døtre ved å oppdra dem til å kle seg på en måte som vil være mindre attraktivt for pedofile overgripere? Nei, det bør ikke være behov for å gjøre dette, og det er heller ikke dette som er årsaken til at muslimske foreldre oppdrar sine barn til å like hijab, men om det så var tilfellet, bør det være ulovlig å ønske å beskytte sine barn mot pedofile? Selvfølgelig er det kun overgriperen som bør kontrolleres, men virkeligheten er at overgrep forekommer stadig vekk. Det er et naturlig instinkt i foreldre at de vil gjøre de tiltak som de mener er nødvendig for å beskytte sine barn. Bør dette kriminaliseres? For å avslutte dette punktet: Foreldre ikler ikke sine barn hijab for at de ikke skal fremstå som tiltrekkende for andre, men om det så var tilfellet, bør de ha retten til å kle sine barn slik de mener er best for barnas sikkerhet.

Kan et forbud begrunnes med å forebygge press fra foreldre?

I regjeringens Tolkningsuttalelse «§§ 2-9 og 3-7 - Forbud mot hijab i skolen» datert 23.03.2010 heter det bl.a. at SP i art. 18 nr. 4 gir «en uttrykkelig bestemmelse om at staten plikter å respektere foreldrenes frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning.»5 Det påpekes også at barn – modne nok til å ta egne valg – ikke kan utsettes for utilbørlig press til å måtte erkjenne en religiøs identitet. Det er neppe mange tilfeller hvor foreldre utsetter sine barn for utilbørlig press til å bruke hijab, da islam ikke foreskriver hijab for barn. Men å forby å oppdra sine barn til å like hijab – og dermed selv få lyst til å bruke det, er i strid med SP i art. 18 nr. 4. I Tolkningsuttalelsen står det også: «Et forbud som har til formål å hindre utilbørlig press fra foreldrene kan neppe rette seg mot hijab alene uten dermed å komme i konflikt med diskrimineringsforbudet i barnekonvensjonen art. 2.»6

Hvorfor vil man egentlig forby hijab?

Islam påbyr ikke barn å bruke hijab. Men det er foreldres rett til å kle sine barn slik de ønsker og mener er best for barnas fremtidige religiøse identitet. En muslimsk familie hvor det er vanlig å bruke hijab ser på hijab som noe godt og positivt – et uttrykk for kjærlighet til Gud. Dermed er det også naturlig at det ikke er kritikkverdig hos dem at deres barn vil bruke hijab. Religion er en privatsak sies det. Så hva er det som gir utenforstående legitimitet til å diktere hvordan andre skal oppdra sine barn? Kritikken mot at barn ikke skal få bruke hijab er basert på fordommer mot selve bruken av hijab – uavhengig av om den som bruker det er voksen eller ikke. Den som mener at hijab bør forbys for barn har underliggende negative holdninger til hijab i seg selv. Til sammenligning: Alle som mener at rusmisbruk er en uting vil oppdra sine barn til å mene det samme, selv om barna i prinsippet ikke trenger å lære om dette før de begynner å nærme seg ungdoms-stadiet. Så det kommer til bunn og grunn frem til at alle vil oppdra sine barn med de verdier som de anser som gode. Hvis det norske samfunnet så på hijab som noe positivt, ville naturligvis folk flest oppdratt sine barn til å like å bruke hijab. I muslimske familier hvor hijab er utbredt ser man nettopp på hijab som noe fint som er til fordel for ens forhold til Gud. Det vil dermed være naturlig at barna læres at hijab er noe vakkert, og det er enhver foreldres rett til å lære sine barn at deres religion er vakker. Så hvis barna da vil følge sine rollemodeller er ikke det noe som bør ses på med argusøyne.

Er religionsnøytralitet grunn nok til å forby hijab?

I regjeringens tolkningsuttalelse heter det «Vi antar for eksempel at et forbud som er begrunnet i religionsnøytralitet, men som bare gjelder hijab, neppe vil anses nødvendig dersom skolen tillater andre religiøse hodeplagg og godt synlige religiøse plagg, symboler m.m., for eksempel kippa (jøder), turban (sikher), kors av en viss størrelse (kristne) og klesplagg med religiøse eller livssynsrelaterte budskap, symboler, logoer m.m. En slik forskjellsbehandling av ulike (godt synlige) religiøse symboler vil for øvrig lett kunne støte an mot ikke-diskrimineringspåbudet i EMK art. 14.»7

Begrenser hijab barnas mulighet til lek?

Et tørkle over hodet begrenser barns muligheter til å leke like mye som en lue eller caps. Snakker man derimot om hijab i form av en kjole eller et skjørt, kan det kanskje argumenteres for at det begrenser muligheten til visse type aktiviteter til en viss grad. Men denne begrensningen er uavhengig av om hodet er dekket eller ikke. Med andre ord, det er ikke hodeplagget som vil begrense, det er å gå i kjoler og skjørt. Skal man forby barn å gå i kjoler og skjørt fordi noen mener at det begrenser barna? Argumentet holder ikke mål! I så fall er det flere andre ting som begrenser barnas mulighet til å leke som også må forbys. Da jeg var ung var det inn å bruke Buffalo og New Rock sko. Slike sko er til ulempe for å hoppe tau, klatre i trær eller å løpe. Men hvilken rett har noen utenforstående til å forby hva andres barn skal få lov til å gå med? Man kan ikke begrense andres frihet fordi man synes at friheten begrenser andre. Jeg kunne ikke brydd meg mindre om det å gå med New Rock sko begrenset mine løpeferdigheter, det var inn og alle gikk med det, så jeg ville gå med det.

Argumentene holder ikke mål

Argumentene som legges frem for å forby hijab holder ikke mål. Hijab-debatten er en gjenganger som begynner å ligne en heksejakt på religiøse muslimer. Et fritt samfunn, hvor menneskerettigheter er i sentrum, gjenkjennes ved at selv upopulære grupper og holdninger får være i fred, uten å bli undertrykt eller forfulgt. I Norge og Vesten i dag er muslimer en svak, upopulær minoritet, med verdier som hijab og avhold, som samfunnet finner fornærmende. Man kan ikke samtidig kalle seg selv en forkjemper for frihet, og likevel stå for å undertrykke en utsatt gruppe i samfunnet fordi man er uenig med dem. Å forby ting man ikke liker på bekostning av andres frihet er ikke veien å gå for å oppnå et inkluderende og mangfoldig samfunn.


1 Tromsø: Siktet for overgrep mot 18 barnehagebarn, vg.no, 12. august 2015, Web 9. desember 2015 <http://www.vg.no/nyheter/innenriks/krim/tromsoe-siktet-for-overgrep-mot-18-barnehagebarn/a/23504340/>.

2 Freund, K. and Costell, R. (1970). "The structure of erotic preference in the nondeviant male." Behaviour Research & Therapy 8 (1), 15-20. Quinsey, V. L. et al. (1975). "Penile circumference, skin conductance, and ranking responses of child molesters and 'normals' to sexual and nonsexual visual stimuli." Behavior Therapy. 6, 213-219.)

3 Office for National Statistics (2011). Measuring Sexual Identity: An Evaluation Report. Office for National Statistics, September 2010.

Annual Reviews, annualreviews.org, Web 9. desember 2015 <http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.clinpsy.032408.153618>.

Mokros A, Osterheider M, Nitschke J. Pedophilia. Prevalence, etiology, and diagnostics. Der Nervenarzt 2012;83:355e8.

4 Oversettelse av Koranen, kap. 33 vers 59.

5 «§§ 2-9 og 3-7 - Forbud mot hijab i skolen» Regjeringen.no, 19. mars 2010, Web, 6 desember 2015 <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-2-9-og-3-7---Forbud-mot-hijab-i-skolen/id598628>.

6 Ibid.

7 Ibid.

Sist redigerttorsdag, 10 desember 2015 17:15
Tilbake til toppen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Jannah? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av vår moské og dawah-senter samt det arbeidet vi gjør og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger