fbpx

Hvem definerer islams syn på homofili? Spesial

Hvem definerer islams syn på homofili?

Noen sier at islam må tillate eller allerede tillater, homofili, mens andre sier at Gud er klar på at det er forbudt. Hvem har rett? Hvem er det som kan definere islams syn på homofili i det moderne Norge? Om en «imam», muslimsk politiker eller samfunnsdebattant sier at Gud ikke finnes, definerer det hva islam lærer?

Mange meninger uten et fundament

Fra tid til annen ser vi muslimer og ikke-muslimer uttale seg på vegne av islam i offentligheten. Noen mener hijab er en del av islam, andre mener det er mer kultur enn religion. Noen mener islam tillater homofili, mens andre mener islam er imot homofili og listen fortsetter. Hvem er det som definerer hva som egentlig er læren i islam?

Siste eksempel på debatten om hva islam lærer, er et innspill av professor i religionsvitenskap, Dag Øistein Endsjø (nrk.no, 22.12.15). Han argumenterer for at islam ikke er imot at man praktiserer homofili slik mange vil ha det til. Dette baserer han på at det finnes mange forskjellige tolkninger og trosretninger i islam, noe som i og for seg stemmer. Han viser også til at det finnes imamer som er åpne homofile. Men det professoren ikke klarer å få med seg, er at islam, i motsetning til andre religioner, ikke defineres av hva en muslim sier.

Islams kilder

For å kunne påstå at noe er fra islam, må man ha støtte fra de religiøse tekstene. Det er disse som danner basisen for islamsk teologi og juss. Disse er:

1. Koranen.
2. Sunnah (profetens ord og handlinger).

Fra disse kildene har lærde trukket ut andre prinsipper. Disse er:

3. Ijma (enighet blant den første generasjonen av muslimer og lærde i ettertid).
4. Qiyas (analogi).

Gud gjør det veldig klart i Koranen at de som ikke følger profeten Muhammed (fred være med ham) sin dom i det de strides om, ikke er troende. Dvs. at et av kriteriene for å være muslim ifølge Koranen er å underordne seg Profeten (fred være med ham) sine kjennelser. Gud sa (oversettelse av betydningen): «Men nei, ved din Herre, de tror ikke, før de gjør deg til dommer i stridene mellom dem, og deretter ikke finner noe ubehag i seg selv mot det du har bestemt, og underkaster seg (i full) underkastelse.» (Koranen 4:65) Med andre ord, for at noen – rettmessig – skal betegnes som muslim må vedkommendes tolkning av islam samsvare med profeten Muhammed (fred være med ham). Og hvis det skulle være noen uenighet om hva som er islams lære, kommer det frem i dette verset, at Profeten (fred være med ham) vil ha det avgjørende ordet. Så islam defineres ut fra hvordan Profeten (fred være med ham) forklarte Koranens budskap. Dette er ikke noe jeg finner på selv. Muhammed ibn Idris as-Shafi’i, som er en av historiens største muslimske lærde og grunnlegger av en av de fire mest kjente lovsskolene i islam, uttalte følgende i sin bok Al-Risalah (s.39): «Ingen har rett til å påstå at noe er tillatt eller forbudt unntatt basert på kunnskap. Og kunnskap er basert på en tekst fra Koranen, sunnah, ijma eller qiyas.»

Professor Endsjø har rett i at en muslim kan si at ifølge vedkommende selv, så er noe tillatt eller forbudt i islam. Personen kan ikke si at noe er tillatt eller forbudt i islam, med mindre man har støtte av en av disse fire nevnte prinsippene. Forbudet mot homofili, er støttet opp av både Koranen, sunnah, ijma og qiyas. Her er det ingen uenighet. Derfor er det også futilt å vise til at det finnes en imam som er åpent homofil. Det er ikke akkurat et nytt fenomen at det finnes folk som bryter loven.

Islam defineres ikke av individet

For å gjøre det enda klarere så kan vi se på det slik. Enhver borger i kongeriket Norge må forholde seg til Norges lover. Det er ikke opp til enhver person å definere hva som er en del av Norges lover eller ikke. Når alle juristene er enige om betydningen av det som står skrevet, spiller det ingen rolle om Kari og Per mener noe annet. Om Kari skulle finne på å si at ifølge vedkommende selv så skal Norges lover som omhandler drap, forstås slik at det er tillatt å myrde, vil det bety at Norges lover ikke forbyr drap? Selvfølgelig ikke! Det er de rettskyndige sin oppgave å forklare hva de som skrev ned loven mente med det de skrev.

Av samme grunn så er det ikke mulig å si at islam tillater homofili, når kildene sier noe annet og de lærde har hatt en enighet om dette gjennom islams historie. Det er en kjent sak innen islamsk juss at når det er enighet blant de lærde i en sak, så kan ikke dette forandres. Det betyr at om en person påstår at islam tillater homofili, vil ikke dette påvirke islams syn på homofili. Det vil kun være en personlig mening som gjenspeiler vedkommendes syn på homofili.

Om en imam sier at Gud ikke finnes, blir det islams lære?

Islam er en gudommelig åpenbart religion. For å kunne si at noe er fra islam, må det derfor vises til noe som er gudommelig åpenbart. Det må også samsvare med forståelsen til de som levde mens åpenbaringene fant sted og fikk det forklart av profeten. Enkel logikk tilsier at Profeten (fred være med ham) selv forstod best hva Gud ønsket. Han vil derfor være best egnet til å forklare sine følgesvenner hva åpenbaringen innebærte. Disse følgesvennene vil derfor best forstå hva Gud ønsker fra oss mennesker.

Professor Endsjø sier at det enhver muslim sier, blir en sannhet i seg selv, nettopp fordi vedkommende er en muslim. Det er er så langt ifra sannheten som det kan komme. Et utsagn av Profeten (fred være med ham), vil gjøre klart at ikke hvem som helst kan uttale seg om islam. Han sa: «Allah tar ikke vekk kunnskapen ved å ta den vekk fra folket, men Han tar den vekk ved at de lærde dør helt til ingen av dem gjenstår, og folk tar ignorante mennesker som deres ledere som gir kjennelser uten kunnskap når de blir konsultert. De vil fare vill og vil lede folket på villspor.» (Bukhari vol. 1, bok 3, hadith 100). Med andre ord, de som gir kjennelser om islam uten kunnskap fra Koranen og Profeten (fred være med ham) sin lære, vil fare vill og lede andre på villspor. Det er klart som solen at islam ikke defineres ut fra hva folk personlig mener.

Det går klart frem av kildene at det å snakke om islam uten kunnskap vil føre til villedelse. Det er da et paradoks at Endsjø mener islam defineres av alle og enhver, med eller uten kunnskap. Å si at det å praktisere homofili er lov i islam er like dumt som å si at å nekte Guds eksistens er en del av islam. Om en «imam», muslimsk politiker eller samfunnsdebattant sier at Gud ikke finnes betyr ikke det at det kan definere hva islam lærer. Det blir for usaklig å argumentere slik.

Endsjø avslutter med følgende: «Alle religioner er uendelig mye mer komplekse enn hva én enkelt troende måtte mene.» Det er et utsagn vi begge kan si oss enig i. Heldigvis, på grunn av kildene i islam, påvirkes ikke islam av hva den enkelte troende måtte mene.

Sist redigertlørdag, 26 desember 2015 22:02
Tilbake til toppen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Paradiset? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av et aktivitettsenter i samarbeid med Iman Aktivitetssenter og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger