fbpx

Håndhilsning mellom det motsatte kjønn ifølge de fire sunniislamske lovskolene Spesial

Håndhilsning mellom det motsatte kjønn ifølge de fire sunniislamske lovskolene

Det har blitt rettet kritikk mot at håndhilsning mellom det motsatte kjønn ikke skal være tillatt i religionen. Enkelte moderne fatwáer har blitt referert til for å argumentere for at muslimer bør forlate den tradisjonelle forståelsen av emnet og heller akseptere det vestlige samfunnets normer om at håndhilsning er greit. Denne artikkelen analyserer hvor legitim denne teorien er ut ifra moderne fatwáer, og hva majoritetsmeningen blant muslimer er om emnet.

De kanoniske lovskolenes mening om håndhilsning mellom det motsatte kjønn

Det er velkjent at islam er definert ut ifra de kanoniske lovskolenes meninger som utgjør den islamske tolkningstradisjonen som har blitt fulgt i mer enn 1400 år. Dermed er det av stor interesse å analysere hva de fire sunniislamske lovskolene sier om håndhilsning mellom det motsatte kjønn, for det er da automatisk representativt for opptil 90% av muslimer i verden som tilhører den sunniislamske tolkningstradisjonen. Det er visse detaljer som de fire sunniislamske lovskolene er uenige om når det gjelder håndhilsning mellom det motsatte kjønn, samtidig som de er enige om visse ting relatert til dette. Det de er enige om er direkte fysisk kontakt mellom to personer av det motsatte kjønn som ikke er relatert til hverandre via nær familie, så fremt ingen av partene har nådd så høy alder at de ikke lenger har seksuelle begjær for andre. Lovskolenes enighet om dette tilsier at slik kontakt er forbudt i islam. Det kuwaitiske fiqh (islamsk rettsvitenskap) encyklopedi Al-mawsū’ah al-fiqhiyyah på 45 volumer, som er et anerkjent oppslagsverk for fiqh blant muslimske lærde, stadfester at ḥanafī, mālikī, shāfi’ī og ḥanbalī lovskolene lærer at slik håndhilsning mellom det motsatte kjønn er ḥarām («Muṣāfaḥah,» 1997, s. 359).

For å gå litt dypere inn i hva enkelte av de fire lovskolene mener kan man se på uttalelsene til autoriteter som utgjør lovskolenes meninger.

Ḥanafī juristen Muḥammad b. Ḥusayn al-Ṭawrī i sitt supplement av ḥanafī juristen Zayn al-Dīn b. Nujaym sitt autorative verk Al-baḥr al-rā’iq, sier: «Det er ikke tillatt for en mann å berøre en kvinnes ansikt eller hånd, selv om det ikke er fare for begjær, fordi det er forbudt og det ikke er noen nødvendighet for det» (1997, s. 353).

Mālikī juristen Muḥammad b. Aḥmad ‘Ulaysh sier i sin forklaring av den berømte mālikī juristen Khalīl sin mukhtaṣar:

Det er ikke tillatt for en mann å berøre ansiktet eller hendene til en kvinne [som ikke er maḥram], så det er ikke tillatt for ham å legge hånden på hennes hånd uten en barriere. ‘Ā’ishah (måtte Allah være fornøyd med henne) sa: «Profeten (måtte Allahs velsignelser og fred være med ham) tok aldri imot en kvinnes troskapsed ved å håndhilse på henne. Snarere pleide han (måtte Allahs velsignelser og fred være med ham) kun å akseptere en troskapsed fra kvinner muntlig.» Og i en annen beretning [er det nevnt]: «hans hånd rørte aldri hånden til en kvinne, og han pleide å kun akseptere deres troskapsed muntlig». (1989, s. 222)

Shāfi’ī juristen Yaḥyá b. Sharaf al-Nawawī sier i sin bok Al-adhkār: «Det er ikke tillatt å berøre en kvinne på noen måte» (2004, s. 437).

Ḥanbalī juristen Manṣūr b. Yūnus al-Buhūtī hvis forklarende verk utgjør de offisielle meningene til ḥanbalī lovskolen, sier i sin bok Kashshāf al-qinā’: «Det er ikke tillatt å håndhilse på en ung fremmed kvinne, fordi det er verre enn å se» (1983, ss. 154-155).

Dermed er det klart at alle de fire lovskolene er enige om at det ikke er tillatt med håndhilsning mellom det motsatte kjønn som ikke er relatert via nær familie, hvor ingen av partene er eldre mennesker uten seksuelle begjær. Det er dette som er den tradisjonelle meningen som muslimer har holdt i over 1400 år, og ingen motstridende mening har noensinne eksistert om saken blant de klassiske muslimske lærde.

Meningen til de som sier at håndhilsning mellom det motsatte kjønn er tillatt

Når det har seg at de fire lovskolene er enige om en sak er det svært kontroversielt fra et fiqh perspektiv å følge en mening som er utenfor og kritisert av dem alle. Det er noen lærde som i moderne tid har gjort en selvstendig ijtihād (anstrengelse for å finne en løsning på et juridisk spørsmål) om saken og kommet til en annen konklusjon enn det lovskolene lærer. Selv hvis man for argumentets skyld skal følge denne meningen, som er svært kontroversiell fra et fiqh perspektiv, er man uansett nødt til å forstå den slik den var ment. Den muslimske lærde Yūsuf al-Qaraḍāwī sier i en fatwá på sin nettside IslamOnline at håndhilsning mellom det motsatte kjønn kan være tillatt hvis intet begjær eller frykt for fitnah er involvert, men at det bør begrenses til situasjoner hvor det er behov for det slik som innad i slekten og svigerfamilien (n.d.).

Også Det europeiske fatwá-rådet har tatt meningen om at det kun er tillatt ved behov («Final Statement», 2017). Med andre ord sier de ikke at det er fritt frem for håndhilsning, men kun at det er tillatt i hva de anser som situasjoner hvor det er behov for det. I en annen fatwá fra IslamOnline står det at majoriteten av lærde inkludert de fire lovskolene sier håndhilsning mellom det motsatte kjønn er forbudt, og så står det videre: «Det beste for en muslimsk mann og kvinne er å holde seg unna håndhilsning i enhver situasjon, for visselig er de som sier at det er forbudt majoriteten av ummahen, og de har sterke bevis» (‘Aṭṭār, n.d.). Det vil si at selv om man mener det ikke er forbudt i seg selv, så er det beste å unngå det i enhver situasjon.

Konklusjon

De fire sunniislamske lovskolene er enige om at det ikke er tillatt med fysisk kontakt mellom det motsatte kjønn som ikke er relatert via nær familie, så fremt ingen av partene er eldre mennesker uten seksuelle begjær. I nyere tid har det kommet en motstridende mening som sier det kan bli tillatt med visse kriterier, men denne meningen sier uansett ikke at det er fritt frem for håndhilsning, og råder faktisk imot å gjøre det og at det er best å unngå det så langt det lar seg gjøre.

Dette vil si at hvis en muslim velger å følge de kanoniske lovskolenes lære om at det er forbudt, så bør han ikke bli klandret for det, fordi islam er definert ut ifra lovskolenes enighet som er fulgt av den store majoriteten av muslimer i verden. Det vil dermed si at teorien om at muslimer bør forlate den tradisjonelle forståelsen og heller akseptere det vestlige samfunnets normer om håndhilsning, ikke er forankret i sunniislams lære ifølge de anerkjente autoritetene innen islamsk jurisprudens. Det er fordi den undergraver det lovskolene er enige om, og det er urimelig å forvente at muslimer skal gjøre kompromiss med sin religion for å bli akseptert i samfunnet. Selv basert på den moderne fatwáen som motstrider lovskolene, kan ikke denne teorien legitimeres, fordi de moderne fatwáene sier ikke at man skal la islam bli diktert av samfunnet, men at det beste er å unngå håndhilsning mellom det motsatte kjønn selv hvis man antar at det i prinsippet ikke er forbudt.

Referanser

‘Aṭṭār, Ḥ. (n.d.). Al-muṣāfaḥah bayn al-jinsayn … al-ḥukm wal-ḍawābit. IslamOnline. Innhentet fra https://fatwa.islamonline.net/13622

Buhūtī, M. Y. (1983). Kashshāf al-qinā’ ‘an matan al-iqnā’ (vol. 2). Beirut: ‘Ālim al-kutub.

Final Statement The 24th Ordinary Session of The European Council for Fatwa and Research Held in Istanbul, Turkey. (2017, November 4). Innhentet fra https://www.e-cfr.org/24th-ordinary-session-european-council-fatwa-research-held-istanbul

Muṣāfaḥah. (1997). I Al-mawsū’ah al-fiqhiyyah (vol. 37, ss. 356-366). Kuwait: Wizārah al-Awqāf wal-Shu’ūn al-Islāmiyyah.

Nawawī, Y. S. (2004). Al-adhkār. Beirut: Dār ibn Ḥazm.

Qaraḍāwī, Y. (n.d.). Shaking Hands with Women: An Islamic Perspective. IslamOnline. Innhentet fra https://archive.islamonline.net/?p=667

Ṭawrī, M. H. (1997). Takmilah al-baḥr al-rā’iq (vol. 8). Z. ‘Umayrāt (Red.). Beirut: Dār al-kutub al-‘ilmiyyah.

‘Ulaysh. M. A. (1989). Manḥ al-jalīl sharḥ mukhtaṣar Khalīl (vol. 1). Beirut: Dār al-fikr.

Sist redigerttorsdag, 18 oktober 2018 13:15
Tilbake til toppen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Jannah? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av vår moské og dawah-senter samt det arbeidet vi gjør og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger