fbpx
Logo
Skriv ut denne siden

Den norske ny-salafismen Spesial

Den norske ny-salafismen

Det siste året har det dukket opp en nyfrelst gruppe muslimske ungdommer i Norge som anser seg selv som de eneste rettledede, og alle andre som villedet. Hvordan bør norske muslimske ungdommer forholde seg til denne bevegelsen ifølge ahlus-sunnah wal jama’ah?

Advaring mot du’at og lærde

Vi har blitt bedt om å redegjøre vårt ståsted om enkelte nyfrelste «salafi»-ungdommer som advarer mot å ta kunnskap fra kjente muslimske foredragsholdere. Vi er av oppfatningen av at rykter og fabrikkert informasjon som spres av folk om lærde og du’at ikke er verdt å besvare. Hensikten her er å forklare hvorfor det ikke engang er vits i å bry seg om slik informasjon fra nypraktiserende og nyfrelste muslimer som aldri har fått islamsk tarbiyyah med ulama. Det vi mener med en nyfrelst muslim er en som plutselig har «sett lyset» og dermed bytter sin manhaj og aqidah. Felles for dem er at de aldri har fått den korrekte opplæringen i manhaj av ahlus-sunnah wal-jama’ah og dermed har vinglet mellom forskjellige sekter og grupper til en av dem overbeviste dem. Etter det tror de at deres sekt eller gruppe er den eneste rettledede i verden, og alle andre muslimer er på villspor. Et eksempel på dette er de nyfrelste «salafi»-ungdommene som mener at alle andre muslimer i verden foruten deres lille gruppe – som ikke en gang utgjør 0,1 % av verdens sunnimuslimer – er villedet og på veien som leder til helvete.

Enhver foredragsholder som de generelle massene av muslimer hører på, er villedet ifølge denne bevegelsen. Det er ingen unntak verken for Mufti Menk, Zakir Naik, Shaykh Haitham al-Haddad eller Shaykh Bilal Philips. Alle og enhver av verdens kjente engelsktalende foredragsholdere som du har hørt på gjennom livet ditt, er alle sammen villedet ifølge denne gruppen. Kritikken de kommer med imot de kjente foredragsholderne er enten fabrikkert eller tatt fullstendig ut av kontekst, noe de ofte ikke er i stand til å se på grunn av ekstrem sekterisk indoktrinering. Det ironiske er at de selv, for 1-2 år siden, pleide å høre på de samme foredragsholderne og lærde som de i dag anser som villedede. De mener altså at de selv har levd i jahl og bid’ah gjennom hele sine liv, frem til 2016 da de så lyset, ble nyfrelst og innså at alle i verden er villedet, med unntak av dem selv og noen få lærde.

Å besvare usaklig kritikk

I begynnelsen var vi nøye med å besvare all slags kritikk som kom imot de som følger ahlus-sunnah, men etter vi har fått mer erfaring har vi erfart at fitnah-spredere alltid har og alltid vil eksistere, og uansett hvilke bevis man gir dem vil de oftest nekte det basert på sekterisk indoktrinering. Dermed prøver vi å unngå å bruke tid på å besvare kritikk fra forskjellige sekter og grupper. For selv om vi til og med hadde klart å overbevise de nyfrelste kritikerne, er det bare å vente noen måneder eller noen få år til en ny bølge med nyfrelste kritikere dukker opp, og slik vil det alltid fortsette.

Ahlus-sunnah sin trosforståelse er å følge islam slik åpenbart av Allah i Koranen, forklart av Hans Sendebud (fred være med ham), forstått av Profetens ledsagere, og formidlet til oss gjennom de lærde av ahlus-sunnah wal-jama’ah. Når det gjelder fiqh, islamsk rettslære, forholder ahlus-sunnah wal-jama’ah seg til de fire lovskolene av sunniislam. Så hvis du får høre at noen advarer mot en mening som en lærd av ahlus sunnah følger, basert på at noen andre lærde mener at den er feil, så betyr ikke det nødvendigvis at meningen ikke er korrekt eller gyldig. Med andre ord er ikke islam hva kun en håndplukkede 2-3 eller 5-6 lærde mener fra det 21. århundret. Islams lærde har levd i over 1400 år og er mange tusener i antall, med mange ulike standpunkt om forskjellige emner.

Så når en nyfrelst «salafi» eller tilhenger av en annen gruppe, går rundt og sier at de lærde ikke er enig med en viss mening som andre lærde av ahlus sunnah holder, er det bare å totalt ignorere vedkommende, fordi det er vedkommende som selv mangler helt grunnleggende skolegang i islamsk jurisprudens, og dermed ikke vet hvordan man skal forholde seg til gyldig ikhtilaf blant ulama av de fire madhahib. Dermed har ikke hans gjengivning av utvalgte sitater fra utvalgte lærde noen betydning overfor deg eller noen andre. Vedkommende er ikke en gang kompetent til å selv forstå sitatene og når de skal implementeres, og har attpåtil ikke studert andre lærdes meninger.

Dermed er det ikke behov for noen å svare hver gang disse nyfrelste  «salafi»-ungdommene kommer med en fatwa om at en viss (gyldig) mening er feil. Vedkommende kan følge den fatwaen selv, men når vedkommende ønsker å påtvinge den på andre, eller vil skape splid innad blant muslimer ved å advare mot islamske foredragsholdere eller konferanser basert på en gyldig fiqh-uenighet, er det best å ignorere vedkommende.

Dette er veldig ofte snakk om unge folk som går gjennom forskjellige endringer i livet, og oftest så vokser de fleste ut av sekterismen som de blir opptatt av etter at noen få år passerer. Vi anbefaler ungdommen å lære korrekt manhaj og aqidah av troverdige lærde, og være kritiske til nyfrelste eller nypraktiserende muslimer som veldig ofte basert på deres umodenhet og uvitenhet tar noen få uttalelser av lærde fra YouTube og feilimplementerer dem. Kunnskap kommer ikke på denne måten, kunnskap kommer av å sitte med ulama i mange år og få tarbiyyah fra dem direkte. Hvem som helst kan henvise til noen lærdes meninger og ta de ut av kontekst.

Feilimplementering av fatawa

De selverklærte «salafi»-ungdommene misforstår fiqh og hvordan legitime fiqh-uenigheter blant ulama skal håndteres. Ved deres håndtering av fiqh-uenigheter viser de også at de er på en helt annen manhaj enn det mange av de lærde som de hevder å følge var på. La oss trekke frem spørsmålet om nashid er tillatt eller ikke som et eksempel for å illustrere dette.

Angående nashid så er det nevnt i Det kuwaitiske fiqh encyclopedi at å høre på sanger uten instrumenter for underholdning, som er frie fra forbudte elementer, er noe som de lærde var uenige om fra den første generasjonen. Noen sa det var forbudt, andre sa det var mislikt, imens andre sa det var tillatt. Det er blant annet nevnt i encyclopediet under kapitlet av lytting (al-istima), overskriften av å lytte til synging (al-istima ila al-ghina) nr. 16-22: «Abdullah ibn Ja’far, Abdullah ibn az-Zubayr, Al-Mughirah ibn Shu’bah, Usamah ibn Zayd, Imran ibn Hussain, Mu’awiyah ibn Abi Sufyan, andre enn dem av sahabah, Ata ibn Abi Rabah, noen av hambaliene som Abu Bakr al-Khallal og hans ledsager Abu Bakr Abdul-Aziz, og al-Ghazali av shafi’iene – gikk til å mene at det er tillatt [å lytte til sanger]. De brukte som bevis tekster og analogier …» [http://islamport.com/d/2/fqh/1/35/746.html]

Dermed er det klart at meningen om at nashid er tillatt er noe som har eksistert helt fra sahabah og salafs tid, slik Det kuwaitiske fiqh encyclopedi konstaterer. For noen nyfrelste «salafier» å da advare mot en konferanse som inneholder nashid er direkte imot salafs forståelse, siden salaf pleide å respektere hverandres uenigheter i fiqh.

Å påtvinge sin mening som den eneste riktige

Shaykh Ibn Uthaymin (måtte Allah ha nåde med ham) var en veldig sterk motstander av denne typen manhaj og advarte mot den slags oppførsel, han sa:

«Basert på dette må vi vurdere hva som har skjedd blant de unge, eller mer korrekt konflikter blant noen av de unge, som religionen islam i realiteten har et bredt tolkningsrom for. Det er konflikter i saker av ijtihad, hvor ijtihad er helt greit, og tekstene er åpne for det og har mulighet for tolkningsrom. Men noen mennesker ønsker å gjøre det obligatorisk for tjenere av Allah å følge det man selv anser som sannheten, selv når andre har et annet syn, ved å erklære sitt eget syn, som man var uenig med motparten om, for å være sannheten. Noen av de unge i dag, som Allah velsignet med veiledning og som strever inderlig med å implementere sharia, er kranglende om uenighetssaker der uenighet er gyldig fordi det er saker av ijtihad hvor tekstene er mulige å tolke til det ene eller det andre. Men noen unge ønsker at alle mennesker skal følge deres egen mening, og hvis de ikke følger deres mening anser de dem som feil og på villfarelse. Dette er i strid med hva følgesvennene til Profeten (måtte Allahs fred og velsignelser være med ham) var på, og de imamene som kom etter dem. Hvis dere tar til betraktning bøkene av uenighet [i fiqh] vil dere finne mye uenighet blant de lærde, men ingen av dem erklærer en annen for å være villedet på grunn av sitt syn eller sin ijtihad. Faktisk mener de at det er obligatorisk for mennesket å følge sannheten uten å partisk favorisere noen. Så ja, si sannheten, men kall folket til den med mildhet og letthet slik at du når ønsket resultat. Så enhver ungdom og student av kunnskap skal følge den han anser som nærmest sannheten i sitt eget synspunkt, og samtidig unnskylde den som har et annet syn i saken, dersom din uenighet med ham er basert på bevis. Ethvert menneske som mener det er obligatorisk for folket å følge ham har visselig tatt for seg selv statusen av profetskap!»
[Muhammed ibn Salih al-Uthaymin, As-Sahwah al-Islamiyyah (Riyadh: Darul-Watn lin-Nashr, 1426 e.H.) 36-7]

Så hvis noen da tar en fatwa av for eksempel Shaykh Salih al-Fawzan (måtte Allah bevare ham), som har tatt meningen om at nashid er haram fordi det er av aghani (sanger), så er det helt greit. Men det som er helt imot manhaj av as-salaf as-salih er å ugyldiggjøre meningen om at synging er halal samtidig som man gjør det obligatorisk for andre å følge meningen man selv har valgt å følge. Det er fordi begge er gyldige meninger som har eksistert fra salafs tid og er en del av de fire kanoniske lovskolene i sunniislam. Faktisk er den slags oppførsel, slik Shaykh Ibn Uthaymin (måtte Allah ha nåde med ham) forklarer, totalt imot manhajen til sahabah og de lærde etter dem fra salafs tid, og det kan til og med være å opphøye seg selv til statusen av profetskap. Det samme gjelder også hvordan man skal gjøre da’wah og dets metoder, det er flere ulike meninger blant de lærde fra lovskolene om hva konkret kan tas i bruk av metoder og hva som ikke kan tas i bruk. Dette er uenigheter som må respekteres, og det er uakseptabelt for lekfolk å ugyldiggjøre de lærdes meninger rundt dette.

Konklusjon

Vi anbefaler muslimske ungdommer å holde seg unna den type folk som handler i strid med manhaj av salaf ved å advare mot andre sunnimuslimer og legitime meninger. Og vi råder ungdommen til holde seg til folk med stabil manhaj og aqidah som ikke lar seg nyfrelse basert på at vennegjengen har skiftet manhaj. En god regel er: Har vedkommende vært forvirret om eller skiftet manhaj eller aqidah de siste 10 årene, eller ikke vært praktiserende i minst 10 år, er det stor sannsynlighet for at vedkommende mangler kunnskap og erfaring i livet og kan dermed neppe tas seriøst i sin kritikk av andre sunnimuslimer. Ikke bli påvirket nå kun fordi noen i vennegjengen din har fått ny trosforståelse. For noen få år siden var det tross alt en helt annen, motstridende, trosforståelse som var den nye «trenden». Da var det «inn» å snakke høylytt om jihad og å reise til Syria, mens nå er det «inn» å kalle til den såkalte «salafi da'wah»-bevegelsen som advarer mot alle og enhver. Ulike bevegelser kommer og går, men ahlus-sunnah wal jama’ah og dens følgere lar seg ikke blåse med vinden.

Det at vi ikke nødvendigvis kommer til å svare på eventuelle motsvar til denne artikkelen er ikke fordi vi ikke har svar, det er fordi denne gruppen ikke er verdt mer oppmerksomhet eller vår tid.

Sist redigerttirsdag, 22 august 2017 14:36

Siste fra Islam Net

Opphavsrett © Islam Net - Det Islamske Nettverk. Alle rettigheter forbeholdt.